ISTQB Foundation – grundläggande testkurs

Grundläggande testkurs för programvara med certifiering

Programvara blir alltmer viktigare i våra liv. Därmed blir programmens kvalitet central och en viktig succé faktor. I många organisationer har man inte systematisk kvalitetssäkring och testning är därför ofta det enda som görs. Testning måste oavsett det göras systematisk.

Utvärdering och testning har en hög kostnad. Vanligtvis tar den mellan 25 och 50 % av tiden och resurserna i ett IT-projekt. Dessa resurser kan användas bättre. Med denna kurs förbättras din test och sparas testkostnader.

Kursen ger den grundkunskap som behövs för att du skall kunna planera en strukturerad och systematisk utvärdering och test av programvaruprodukter. Det krävs inga förkunskaper om kvalitetssäkring.

Målgruppen är testare i IT-organisationer som vill ha en etablerad kunskap om principerna bakom testing. Utvecklare och programmerare, om de utför tester eller ska göra det, är också en del av målgruppen.  Kursen kommer att hjälpa projektledare och andra ledare till att förbättra effektiviteten och produktiviteten i testen av programvara. Även personer som har andra uppgifter, som ansvariga för acceptanstest, certifiering eller programsupport, kommer att ha nytta av kursen.

De officiella målen från ISTQB på vad ett företag ska få för nyttoeffekt när deras testare blir certifierade på Foundationnivå:

 • Uses a common language for efficient and effective communication. Understands established concepts, the fundamental test process, test approaches and principles to support test objectives.
 • Designs and prioritizes tests by using established techniques, analyzing both functional and non-functional specifications (such as performance and usability) at all test levels for small to medium complex systems.
 • Execute according to agreed test plans. Analyze and report on the results of tests.
 • Writes clear and understandable incident reports.
 • Participates in reviews in smaller projects to increase their effectiveness.
 • Knows different types of testing tools and their use. Assists in the selection and implementation process.

 

Certifiering och bakgrund
Denna kurs förbereder dig för examen för ett internationellt erkänt ISTQB-certifikat. Mer än 100 000 personer har klarat liknande prov. ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) www.ISTQB.org koordinerar nationella arbets- och intressegrupper och ansvarar för enhetlighet och överensstämmelse mellan innehållet i kursmaterialet och examen i de länder det gäller.

Själva examen är en multiple-choice examen och leder till ett internationellt erkänt certifikat. Du kan ta examen direkt efter själva kursen eller senare. Du kan till och med ta examen som privatist utan kurs om du känner dig kvalificerad.Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt. För vissa av våra ISTQB Foundation-examens finns också möjlighet till pappersexamen på svenska.

ISTQB Certified Tester kvalificering har tre nivåer. Den första nivån, som förmedlar grundkunskaper, kallas Foundation Level. Påbyggnaden kallas Advanced Level certificate och det betyder att man har djupgående kunskaper om programvarutestning. Tredje nivån, Expert Level bygger vidare på nivån Advanced.

Kursens struktur och innehåll
Först diskuterar vi grundläggande fakta om testning. Här talar vi om varför vi testar, hur intensivt och grundligt vi testar, hur vi styr kostnaden och vad vi gör med fel. En del grundläggande fakta täcks in, bl.a. testprocessen och testningens psykologi. Vi diskuterar också vad testning inte kan garantera.

Det följande avsnittet behandlar hur testaktiviteter utförs genom hela programutvecklingsprojektet. Här talar vi om olika testnivåer och deras inbördes fördelning av uppgifterna. Vi beskriver metoder för funktionell och icke funktionell testning. Till slut diskuterar vi hur test kan organiseras för underhåll, vidareutveckling och hos kunden.

Nästa del tar sig an så kallade statiska metoder. Dessa är metoder för analys av program och dokument som inte kräver ett körbart program. Viktigaste metoden är granskning. Olika typer av granskningar diskuteras. En annan metod är användning av verktyg för statisk analys. Ett exempel på detta är att använda kompilatorn på en hög kontrollnivå.

Så kommer vi till själva testningen och här använder vi mycket tid. Dynamisk testning delas upp i Black box- och White box- tekniker. Viktigare tekniker övar vi oss på och avancerade tekniker nämns som möjligheter. Vi diskuterar också användning av intuitiva och erfarenhetsbaserade metoder i tillägg till de systematiska metoderna.

Sedan diskuterar vi styrning och organisation av testningen. Här talar vi om planläggning, organisering, uppföljning, testdokumentation, felhantering och versionsstyrning.

Till slut diskuterar vi automatiska testverktyg. Här finns det mycket teknologifokus. Mycket av detta är okänt. Vi diskuterar de olika typerna av verktyg, samt möjligheterna och problemen med dessa. Vi diskuterar till slut hur man inför testverktyg.

Läs mer om ISTQB och den detaljerade läroplanen på www.ISTQB.org.

Kursmaterial
Deltagarna erhåller en omfattande kursdokumentation speciellt anpassad till kursen och för deltagarprofilen. Kursdokumentationen, som är framtagen tillsammans med kursledaren kompletteras med anvisningar om litteratur inom området.

I kursdokumentationen ingår läroboken ”Software Testing Foundations” av Andreas Spillner, Tilo Linz och Hans Schaefer. Boken täcker exakt  kraven i examen. Boken skickas ut före kursstart och det är en fördel att den läses översiktligt före kursstart. Undervisningen hålls på svenska. Boken liksom kursmaterialet med overheads och övningar och provskrivning är på engelska.

Vi har valt att hålla vårt kurscertifieringstest på engelska för att

 • språket i exportorienterade företag i Sverige är engelska
 • de bästa läroböckerna i ämnet är på engelska
 • terminologin är i högsta grad grundad på internationella standarder, skrivna på engelska
 • du behöver kunna den engelska terminologin för att kommunicera effektivt med utlandet

 

Kursledare
Hans Schaefer har hållit ITQs testutbildningar i mer än 15 år och är ansvarig i Norsk ISTQB, motsvarigheten till SSTB i Norge. Han har över 20 års erfarenhet av software testing och har ISTQB Foundation Level och Advanced Level certifikat. Han har undervisat i testning sedan 1984, i Sverige sedan 1987, är ”Key Note” talare på testkonferenser och har flera gånger fått priser för Best Paper eller Best Presentation. Han är konsult i Norge och arbetar mest med förbättring av testprocesser.
Lars Wahlberg, Aguil AB, arbetar som teststrateg/ledare. Arbetade under 90-talet med flygdynamik beräkningar och verifieringar på Saab Military Aircraft och den senare delen som tekniskt ansvarig för styrsystemet för JAS39 på FMV. Perioden 1999 till 2010 har Lars arbetat på OMX och Cinnober, främst med ledning av utvecklingen av automatiska tester för börssystem, men under senare delen alltmer med teststrategi frågor. Har skrivit en teststrategihandbok som användes internt på OMX, men som kommer att omarbetas till en extern/publik bok. Boken handlar om hur erfarenheterna från den säkerhetskritiska flygbranschen kan vävas samman med den hårt kommersiella finansiella IT marknaden.

I Dorothy Grahams bok Experiences av Test Automation från våren 2012, medverkar Lars även i ämnet automatisering av tester i . Denna bok var också medlemsbok för 2012-2013.

Genom samarbete med annan kursarrangör kan vi på förfrågan även erbjuda flera andra kursdatum.

Våra examinationer utförs av internationellt erkända oberoende organisationer och är E-examen på engelska där du får resultatet direkt. För ISTQB Foundation-examen finns också möjlighet till pappersexamen på svenska.

Vår ISTQB-Foundationkurs hålls på tre intensiva dagar eftersom vårt fokus är att deltagarna ska lära sig test ordentligt snarare än att bara klara examen. Detta är också en ambition från kursledaren som skrivit boken om ISTQB Foundation och som också varit delaktig i framtagning av kraven på kursen. En mycket stor andel av kursdeltagarna lyckas med sin certifiering!

För fortsättningskurserna ISTQB Advanced Test Manager and Risk Based Testing och ISTQB Advanced Test analyst är medlemspriset 24 500 kr respektive 28 800 för icke medlem. Om ni anmäler er till Foundation och en Advanced-kurs kostar kurserna 37 000 kr för medlem respektive 43 000 kr för icke medlem. Vid samtidig anmälan så kan ni utnyttja möjligheten att skicka olika personer från samma företag till de olika kurserna. Priser exkl moms.

Kursen är på tre intensiva dagar. Eftermiddagen dag tre ägnas åt det prov som ligger till grund för ISTQB-certifieringen.

Vem bör deltaga

 • användare som specificerar system och programvaror
 • personer som deltar i uttestning av system och programvaror
 • personer som arbetar med kvalitetssäkring
 • projektledare, systemerare och programmerare
 • konsulter som arbetar med utveckling
 • leverantörer av system och programvaror

Det kan vara praktiskt om flera personer från ett företag eller en projektgrupp deltar samtidigt.

I kursen upptas följande moment:

1. Grunderna inom test 

1.1 Varför är test nödvändigt
1.1.1 Programvarusystemen i ett större sammanhang
1.1.2 Orsaker till programvarufel
1.1.3 Testningens roll inom programvaruutveckling, underhåll och drift
1.1.4 Test och kvalitet
1.1.5 Hur mycket testning behövs?

1.2 Vad är testning

1.3 Allmänna testprinciper

1.4 Grundläggande testprocess
1.4.1 Testplanering och styrning
1.4.2 Testanalys och design
1.4.3 Realiserande och exekvering av tester
1.4.4 Utvärdering av avslutskriterier och rapportering
1.4.5 Testavslutsaktiviteter

1.5 Testningens psykologi .

2. Testning genom programvarans livscykel 

2.1 Utvecklingsmodeller för programvara
2.1.1 V-modellen
2.1.2 Iterativ utvecklingsmodell
2.1.3 Testning inom en livscykelmodell

2.2 Testnivåer
2.2.1 Komponenttestning
2.2.2 Integrationstestning
2.2.3 Systemtestning
2.2.4 Acceptanstestning

2.3 Testtyper: inriktningen på testning
2.3.1 Testning av funktionalitet (funktionell testning)
2.3.2 Testing of programvarans egenskaper (icke-funktionell testning)
2.3.3 Testning av programvarans struktur/arkitektur (strukturell testning)
2.3.4 Testning vid ändringar (bekräftelse- och regressionstestning)

2.4 Underhållstestning

3. Statiska tekniker 

3.1 Granskningar och testprocessen

3.2 Granskningsprocess
3.2.1 Steg i en formell granskning
3.2.2 Roller och ansvar
3.2.3 Granskningstyper
3.2.4 Framgångsfaktorer hos granskningar

3.3 Statisk analys med verktyg

4. Testdesigntekniker

4.1 Identifiera testvillkor och skapa testfall

4.2 Kategorisering av tekniker för testdesign

4.3 Specifikationsbaserade tekniker (black-box)
4.3.1 Ekvivalensuppdelning
4.3.2 Gränsvärdesanalys
4.3.3 Testning av beslutstabeller
4.3.4 Testning av tillståndsövergångar
4.3.5 Testning av användningsfall

4.4 Strukturbaserad eller white-box-tekniker

Genomförande
Kurserna är baserade på lärarledda lektioner. Dokumentationen är på engelska. Deltagarantalet är begränsat och det ges rikliga tillfällen till frågor och diskussioner med läraren. Läraren står dessutom till förfogande för diskussioner och rådgivning utanför den schemalagda tiden.

Pris Kursen på tre dagar kostar 14 900 kr för medlem, övriga 17 000 kr. Certifieringsavgift 2 600 kr tillkommer.  Endast certifiering utan att deltaga i kursen kostar 3 400 kr (ex moms).

Tider för kursen
08.30   Registrering och kaffe

09.00 – ca 17.00

Förmiddagskaffe 10.30, lunch 12.00 och eftermiddagskaffe

15.00 för alla tre kursdagarna

Uttalanden från tidigare deltagare

”lär ut hur man planerar och genomför testning på ett framgångsrikt sätt”
”stimulerande kursledare som ger praktiska exempel”
”ger värdefulla exempel och råd för olika typer av tester”
”visar hur viktigt det är att förbereda testningen”
”gav mig inspiration till förbättringar och nya idéer”

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.