Processledning i praktiken

Många företag talar om sina processer och många har processorienterade verksamhetsbeskrivningar, men upplever ofta att det inte har medfört några större förändringar.

Hur gå från kontroll till kultur

IT-branschen är en bransch som förändras mycket snabbt. Dessutom har det som kunden upplever som viktigt för deras verksamhet (IT-stödet, produkterna och tjänsterna) en stor förmåga att förändras lika snabbt. Detta betyder inte bara att man måste beskriva verksamheten och arbeta i den på ett så flexibelt sätt som möjligt, utan också att man måste arbeta med ett kontinuerligt fokus på kundernas behov.

Att arbeta med processledning innebär att beskriva verksamheten med organisationsoberoende processer, med en syn på ledarskapet och medarbetarna som ger en helhetssyn vilket bidrar till förbättrad produkt- och tjänstekvalitet och mer nöjda kunder.

I dag pratar många om processer och processledning, men vad står det för egentligen? Och hur skall det användas för att man skall få någon nytta med sina insatser? Vi skall reda ut detta under kursen och lägga grunden till ett synsätt som gör att ni kan arbeta med att beskriva er verksamhet i processer och få ett effektivt verktyg för att styra och förbättra er verksamhet.

Begreppet processledning består av två ord som var för sig har olika betydelse, men som i sitt sammanhang skall ge er både en tydlig lätt kommunicerbar beskrivning av er verksamhet, samtidigt som det innebär att en verksamhet utsätts för en styrmetodik som både skiljer sig och delvis går i konflikt med de traditionella linjeorienterade styrsätt som i dag dominerar i många företag.

I dag pratar man redan ute i företagen om sina processer och många har redan nu processorienterade verksamhetsbeskrivningar, men man upplever ofta inte att det har medfört några större förändringar. Denna kurs som baserar sig på mina erfarenheter som konsult och certifieringsrevisor, där jag har kommit i kontakt med mer än ett hundratal verksamhetsbeskrivningar, varav de flesta processorienterade, skall ge er en belysning av de vanligaste problemen men också ett angreppsätt för hur ni skall komma på rätt spår.

Vem bör deltaga

Kursen vänder sig till konsulter, företagsledare, kvalitetschefer, verksamhetsutvecklare eller andra som vill ha en introduktion till och på vilket sätt Processledning kan bidra till förbättrad kvalitet i verksamheten.

Kursmål

Deltagarna skall efter genomförd kurs känna till:

–    Innebörden av de 8 ledningsprinciperna

–    Ett angreppssätt för att beskriva sin verksamhet i processer

–    Hur man på ett effektivt sätt leder och styr verksamheter med hjälp av processer och vilka intressenterna är

–    Hur man på ett strukturerat och faktabaserat sätt arbetar med att förbättra sin verksamhet och sina processer

–    Vanliga problem och brister i samband med denna typ av satsningar

Program

08.30 Registrering och Kaffe

9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00)

Grunderna för ledningssystem

Bakgrunden till ledningssystem, ISO 9001:2000 och de 8 ledningsprinciperna gås igenom

Processerna

Vad är det som gör att processer skall bidra till bättre kvalitet och hur skall de då beskrivas.

Ledningsprocesser

Vad innebär det och på vilket sätt bidrar olika styrningsprinciper till förbättrad kvalitet.

Intressenterna

Kunder, partners etc. hur skall vi förhålla oss till dem och på vilket sätt bidrar de till kvaliteten i våra produkter och tjänster, hur styr vi outsourcade processer.

Förbättringsarbete

Vilka är förbättringsmotorerna och hur skall de användas för att få störst nytta av insatserna.

Genomförande

Kursen är på en dag och består i huvudsak av föreläsningar med ett enklare grupparbete efter lunch. Det uppmuntras dock till diskussioner och utvikningar.

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare
Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var projektledaransvarig för framtagning av svensk TickIT.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.