Kvalitet i IT vad innebär det?

Det har länge funnits ett behov av att förstärka kvalitetsarbetet i IT-verksamheten, såväl inom rena IT-organisationer som tillverkande- och tjänsteindustrin där kvaliteten i produkter och tjänster blir alltmer beroende av fungerande IT-stöd eller exempelvis programvaran i produkterna. Etta av problemen har varit att man inte har klart för sig vad de olika kvalitetsbegreppen betyder för en IT-verksamhet, vi har därför tagit fram denna folder för att visa på hur kvalitetsbegreppen hänger samman och vad de betyder för en IT-verksamhet.

Vi på ITQ gjorde för några år sedan en studie av hur ingenjörsutbildningarna på universitets- och högskolenivån tillfredsställde kundernas behov. Resultatet vi såg var att man utbildade duktiga programmerare och goda tekniker men inga färdiga ingenjörer. De områden som man såg mest brister i är nu de vi nu på ITQ väljer att ta upp som våra primära programområden.

 • QA och Säkerhet – Kvalitetssäkrings och informationssäkerhetsprogrammet
 • Kravhantering som del av QC – Kvalitetsstyrningen
 • Test som del av QC – Kvalitetsstyrningen
  samt
 • CM – Konfigurationshantering . Även den som del av QC – Kvalitetsstyrningen

Vårt syfte med detta är att hjälp svensk IT industri att skapa de mest optimala processerna, arbetsmetodikerna och hjälpmedlen för att man på ett ingenjörsmässigt sätt skall kunna åstadkomma de hållbara och robusta IT-lösningar som verksamheter behöver för sina produkter eller affärer som de stödjer.

Vi arbetar inte bara för att ge våra kursdeltagarna den bästa utbildning inom de programområden som vi fokuserar på, utan vi vill i huvudsak öka deras förmåga att utifrån sina verksamheters behov skapa lämpligaste lösningen. Kvalitet är inte att med en fundamentalists iver framhävda att bara man gör så eller så kommer man att lösa alla problem, utan det handlar om att man kan väga in vad som är effektivast att implementera vid det specifika tillfället, kopplat mot tiden, kompetensen hos medarbetarna, i ville typ av verksamhet som man arbetar etc. Våra lärare kan med sin långa erfarenhet från allt från App och Web utvecklingar till långa IT-projekt inom infrastruktur och affärskritiska lösningar också hjälpa er att balansera kraven på snabbrörlighet och hållbara och robusta lösningar.

Detta ger Kvalitet i IT.

Vår endagars kurs ger grunderna

Informationssäkerhet, vad innebär det?

Kvalitet och säkerhet är två sidor av samma mynt. Har man god kvalitet i verksamheten och dess produkter och tjänster ger det oftast också en bra grund för säkerhet och tvärtom har man god kontroll på sin säkerhet så bidrar det på ett effektivt sätt till kvaliteten.

På senare år har nu informationssäkerheten blivit mer och mer aktuell, det har delvis berott på att frågan kommit upp på ledningens bord genom lagstiftning (GDPR) och ett antal haveri inom området (Trafikverket, 1177, Kraftnät med mera) som gjort att de flesta personer i ledande positioner i företag och offentliga verksamheter har förstått att de måste förstå och säkerställa den information som de hanterar i sin verksamhet på ett tillfredställande sätt.

Men informationssäkerhet är inget nytt, under de 40 år som jag jobbat som konsult, utbildare och revisor har hela tiden informationssäkerheten varit en central fråga i de branscher som jag verkat i, bank och finans, vård, transport och logistik, militära leverantörer, myndigheter med mera. Och detta långt innan det kommit fram olika kravstandarder inom området som ex ISO 27001 för ledningssystem inom informationssäkerhet. Våra existerande kurser på ITQ inom ex krav, test, CM och revision har alltid haft ett starkt fokus också på säkerheten.

Men då aktualiseringen har medfört att man i många organisationer försöker få till sin helhetsbild av hur skall vi jobba med detta i ledningen, med personalen, med de strukturella säkerheten med skalskydd och IT. *Så har vi nu tagit fram en endagars utbildning för att hjälpa våra kunder att få till en gemensam begreppsstruktur och helhetsbild om vad information och säkerhet innebär för dem,

Gå vår endagarskurs!

Informationssäkerhet – en endagarskurs

Vårt samhälle och våra organisationer är beroende av IT. Vi har gått från en industriell värld till ett samhälle där det idag är nödvändigt att kunna lita på elektroniskt lagrad information.

Den här kursen ger dig det du behöver för att kunna tala om vad informationssäkerhet är i din organisation. På vilket sätt bör man arbeta för att veta att man hanterar information på ett säkert sätt? Vi vet att IT är en allt större och allt mer betydande del av våra informationstillgångar. Kursen kommer därför också ge er praktiska tips på vad man bör tänka på. Hur ska man arbeta med säkerheten både som anställd och som organisation för att bäst skydda sina informationstillgångar.

Folke Nilsson som är verksamhetsansvarig på ITQ är kursledare. Han har arbetat med kvalitetsfrågor i över 30 år både i Sverige och utomlands. Med sitt engagemang har han aktivt bidraget till den internationella utvecklingen av standarder för att stödja organisationers kvalitets- och informationssäkerhetsarbete. Verksamhetsfälten har sträckt sig från informationssystem och organisationer inom områden som bank och finans, bokning och transport, offentlig förvaltning och vård för att nämna några. Alla med stora krav på kvalitet och säkerhet. Under kursen kommer han att förmedla mycket av sina erfarenheter och sätt att tänka och ge dig förståelsen för hur du skall anpassa dig för att möta din verksamhets alla krav.

 

Huvuddelarna i kursen är:

 1. Varför är informationssäkerhet ett så hett område?
 2. Vad menas med informationssäkerhet? Vi går igenom teknisk säkerhet (hårda faktorer) och administrativ säkerhet (mjuka faktorer).
 3. Vad menas med säker information och informationstillgångar och vad innebär hanteringen av dessa?
 4. Varför är risk ett väsentligt begrepp inom informationssäkerhet och hur skall vi arbeta med risk?
 5. Vad skall vi ha fokus på i framtiden för att uppnå förbättrad informationssäkerhet?
 6. Hur uppnår vi ett förstärkt ledningsperspektiv och vilken hjälp har vi av standarder och ledningssystem?

På det sätt kursen är uppbyggd finns det många tillfällen till diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Vi kan också medverka till att anpassa kursen för just din organisation eller ditt företagsbehov.

Som deltagare får du med dig följande från kursen:

 • Vad som menas med säker information och informationstillgångar.
 • På vilket sätt beroendet av säker information förändrat samhället och vårt beteende.
 • Skillnaden mellan Informationssäkerhet och IT-säkerhet och hur de samverkar.
 • Områden i säkerhetsarbetet som m an måste var uppmärksam på.

Enkla tips och råd att tillämpa i den egna verksamheten.

Kvalitet i IT – en endagarskurs

Idag är vi beroende av våra IT-lösningar. IT är djupt inbäddat i vårt informationssamhälle. Men vad innebär det för oss som jobbar med IT?

Kursen tar fasta i det som utbildningen på högskolan inte hinner med. Kvalitetsarbete för IT. Hur vi skapar Kvalitet i våra IT-lösningar. Vi belyser grundläggande kvalitetskoncept och vad de betyder för en IT-organisation. Begrepp som ledningssystem, processorientering, Lean, Kanban förklaras och ges en förankring i hur de hänger de ihop med liknande begrepp inom IT. Sambanden med kvalitet och nya angreppssätt som Agilt och Scrum ges koppling till vardagsarbetet inom IT.

Med den här kursen får du grunderna för att sedan kunna gå vidare. Lär dig att bedöma hur kvalitet påverkar på din organisation eller hur ni ska göra för att nå större effektivitet i det som ni redan gjort. Kursen är anpassad för organisationer som jobbar med IT och dem som har ett stort beroende av fungerande IT-lösningar.

Folke Nilsson som är verksamhetsansvarig på ITQ är kursledare. Han har arbetat med kvalitetsfrågor i över 30 år både i Sverige och utomlands. Med sitt engagemang har han aktivt bidraget till den internationella utvecklingen av standarder för att stödja organisationers kvalitets- och förbättringsarbete. Verksamhetsfälten har sträckt sig från informationssystem och organisationer inom områden som bank och finans, bokning och transport, offentlig förvaltning och vård för att nämna några. Alla med stora krav på kvalitet och säkerhet.
Under kursen kommer han att förmedla mycket av sina erfarenheter och sätt att tänka och ge dig förståelsen för hur du skall anpassa dig för att möta din verksamhets alla krav.

Huvuddelarna i kursen är:

 1. Vad innebär kvalitet i IT och hur har vår syn på IT förändrats över tid.
 1. Vad måste vi tänka på? Hur kravställer vi IT? Vad är utveckling respektive förvaltning och hur skapar vi en bra livscykel?
 2. Vi visar angreppssätt för att beskriva IT-verksamhet i processer och hur man på ett effektivt sätt leder och styr IT-verksamheter med hjälp av processer.
 3. Vi visar hur ledningen och personalen, samt mjuka variabler som attityd och förhållningssätt bidrar till en organisations prestanda.
 4. Vi beskriver hur man på ett strukturerat sätt arbetar med att förbättra sin verksamhet.
 5. Vi visar på vanliga problem och brister i förbättringsarbetet.
 6. Vilket fokus för framtiden behöver vi för att uppnå förbättrad kvalitet i våra IT-lösningar.
 7. Hur uppnår vi ett förstärkt ledningsperspektiv samt vilken hjälp får vi av standarder och ledningssystem för Kvalitet.

På det sätt kursen är uppbyggd finns det många tillfällen till diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Vi kan också medverka till att anpassa kursen för just din organisation eller ditt företagsbehov.

Som deltagare får du med dig följande från kursen:

 • Vad som menas med Kvalitet i IT, några definitioner och vad för betydelse de har för IT.
 • På vilket sätt har IT förändrat samhället och vårt beteende och vad måste vi ha fokus på för framtiden.
 • Vilka förutsättningar ska vi arbeta med för att uppnå kvalitet.
 • Vad finns det för fördelar och nackdelar med olika angreppssätt och när fungerar de bäst.
 • Områden i kvalitetsarbetet som man måste var uppmärksam på.
 • Enkla tips och råd att tillämpa i den egna verksamheten.

IREB, Requirement Engineering Advanced Level Elicitation and Consolidation [3 dgr]

En kurs för dig som har arbetat praktiskt med krav under några år. Du får en professionell plattform inom området framtagning och konsolidering av krav. Vi går igenom dessa delar av kravhantering på djupet. Vi tittar på alternativa angreppsätt för Kravfångst, Kravspecifikation. Vi bedömer Kravanalys, Validering och Verifiering av krav. Detta ger dig verktygen för arbetet med att välja lämpliga angreppssätt utifrån behoven i företagets verksamheter.

Denna kurs är lämplig för yrkesverksamma med karriärprofiler som kravsteknik, affärsanalys, företagsekonomi, processteknik och organisationsdesign, som önskar utöka sin kunskap och kompetens inom områdena framtagning och konsolidering av krav

Kursen Elicitation and Consolidation på Advanced Level har följande innehåll:

Skills of the requirements engineer in the field of elicitation and consolidation

Knowing the required skills in the areas of elicitation and consolidation. Mastering and using judging yourself and others on the required skills in the area of elicitation and consolidation. Knowing opportunities for personal training. Mastering and using the communication model of Schulz von Thun. Knowing change processes

Requirements sources

Identify, classify, manage stakeholders. Knowing the classification schema for stakeholders. Stakeholder relationship management. The user as stakeholder – user-centered RE. Persona.  Identify, classify, manage documents. Knowing typical candidate document. Mastering and using creation of the documentation schema for the documents used. Identify, classify, manage systems in operation. Knowing typical systems in operation. Mastering and using creation of the documentation schema for the systems in operation being

Elicitation techniques

Characteristics of elicitation techniques. Knowing the characteristics of elicitation techniques. Mastering and using classification of elicitation techniques on the basis of their characteristics. Mastering and using selection of elicitation techniques on the basis of their characteristics. Questioning techniques. Mastering and using qualitative interviews. Knowing questionnaires. Observation techniques. Knowing field observation. Knowing apprenticing. Mastering and using the use of contextual inquiry. Creativity techniques. Knowing brainstorming and brainstorming paradox. Mastering and using the Method 6-3-5. Knowing the 6 Thinking Hats Method. Knowing the analogy technique. Mastering and using Osborn’s checklist. Artifact-based techniques. Knowing system archaeology. Mastering and using performing perspective-based reading. Knowing re-use of requirements. Supporting techniques. Knowing prototyping. Mastering and using application of user walkthrough. Mastering and using scenarios. Knowing storyboards. Mastering and using the elevator pitch. Mastering and using goals in requirements elicitation Knowing the use of experiential knowledge. Knowing user stories.

Consolidation techniques

Conflict types. Mastering and using detection of the 5 conflict types on the basis of indications in
the project. Knowing Glasl’s conflict escalation model. Mastering and using selection of suitable consolidation techniques on the basis of the characteristics of the conflict. Conflict settlement techniques. Mastering and using agreement as a consolidation technique. Mastering and using compromise as a consolidation technique. Knowing definition of variants (configuration) as a consolidation technique. Voting or instruction methods. Mastering and using voting as a consolidation technique. Mastering and using Overruling as a consolidation technique. Analytic methods. Mastering and using Consider All Facts (CAF) as an analytical support technique. Mastering and using Plus-Minus-Interesting (PMI) as an analytical support. Mastering and using cost-benefit analysis as an analytical consolidation technique

Program

Dag 1 08.30 Registrering och Kaffe 9.00 – ca 17.00

Dag 2 9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30)

Dag 3 09.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 14.30), 15.00 IREB Examen Foundation level

Genomförande

Kursen är på tre dagar och består i huvudsak av föreläsningar med flertalet övningar inlagda. Det uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen avslutas med en examination av Multiple Choice typ som vid godkänt ger en IREB Certified Professional for Requirements Engineering certifiering på Advanced Level, Elicitation and Consolidation. IREB (Requrements Engineering Qualification Board) se www.IREB.org .

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare
Folke Nilsson
 är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Auditor och var ordförande för REQB som slogs ihop med IREB 2017. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var också delaktig i framtagningen av de olika kurs syllabusen för REQB kurserna.

Pris: Kontakta oss för en offert. Certifiering kostar 3 400 kronor.

Lönsamt ledarskap [1 dag]

Vad nya ISO 9001 kraven kan ge er

Kursen ” Lönsamt ledarskap” går igenom vad kraven i 2015 års version av ISO 9001 innebär för en organisation och hur man med den kan skapa förbättringar och ökad lönsamhet. Vi ger dig ett affärsorienterat synsätt på ledningssystem och hjälper dig att skapa den moderna infrastruktur som behövs för ett framgångsrikt ledarskap.

Kursledaren Folke Nilsson säger:
‑ För mig, som arbetat i mer än 35 år med IT-organisationer, har alltid kvalitetsfrågorna varit aktuella men det har också känts som att vårt arbetssätt för att få ordning på kvaliteten har skilt sig lite åt från den industriella syn som har varit grund till ISO 9001.
Varje ny version av standarden har medfört nya krav. Men det har som regel varit nya krav som jag upplevt redan omfattats av det arbete som gjorts inom ramen för TickIT och TickITplus (som är en tolkning av kraven för SW och IT). Som exempel kan jag nämna områden som kompetensutveckling, processer, riskhantering.
Det är naturligtvis så att utveckling av standarder bygger på existerande lösningar, men det leder då också till att förändringar inte alltid har den innovativa karaktär som vi hoppas eller önskar.

‑ Det finns mer som en modern organisation vill och kan få ut av standarderna. Det räcker inte med att, som många försöker göra, använda en minsta gemensam nämnare för att få fulla effekten. Vi måste komma ihåg att kvalitet inte ska ses som en kostnad utan som en intäkt. Organisationer och institut har försökt skapa olika tolkningar och riktlinjer för att i första hand uppfylla kraven och kunna certifiera sig. Kvalitetsansvariga lyckas inte alltid hjälpa organisationerna att uppfylla standarden.
I den nya versionen av standarderna, som kom i december 2015, som också omfattar den gemensamma strukturen HLS (High Level Structure), finns det fortfarande en risk att man tolkar den för enkelt eller inte vet hur man på ett effektivt sätt skall tillämpa kraven.

För att öka förståelsen, så har vi på ITQ tagit fram en praktiskt inriktad utbildning. Här tar vi sikte på all den potential som finns för att nå en förbättrad lönsamhet. Vi tittar på affärsorienterade synsätt för ledningssystem och kraften i att tillämpa 2015 års version av ISO 9001. Kursen kan hjälpa organisationen att skaffa sig en holistisk infrastruktur för att uppnå en affärsmässig ledning i kvalitetsarbetet.

Vem bör gå den här kursen?
Kursen riktar sig till dem som vill veta hur man praktiskt skall arbeta med kraven i ISO 9001 och HLS.
Kursen är lämplig för hela ledningsgrupper men kan i första hand hjälpa Verksamhetsutvecklare, Kvalitetsansvariga, Certifieringsrevisorer och liknande roller att få insikt och verktyg hur de skall använda de nya kraven.

Kursinnehåll
Kursens innehåll bygger på kursledarens arbete med utbildningar inom Business Analysis, Requirement Engineering, Risk Management, TickIT och TickITplus och utnyttjar också erfarenheterna som konsult och certifieringsrevisor i mer än 25 år.

 • Det historiska perspektivet och på vilket sätt kvalitet blir affärsorienterat.
 • Kort genomgång av ändringar i HLS och nya ISO 9001.
 • Intressentanalys, hur den kan genomföras och kopplingen till behoven i verksamheten, samt hur man kan dokumentera kravbilden och på ett strukturerat sätt kontinuerligt arbeta med den.
 • Hur kan man bygga en Infrastruktur för ledning som fokuserar också på ledningsprocesserna och styrningsprinciperna i en organisation.
 • Hur man bör arbeta, såväl strategiskt som operativt, med Risk Management.
 • Hur man tar hand om risker och ökar flexibiliteten i organisationen och klarar tidspress.
 • Hur man startar ett kontinuerligt förändrings/förbättringsarbete som ligger integrerat i ledningsstrukturen och inte vid sidan av.

Kursmål
Deltagarna ska efter genomförd kurs känna till:

 • Vad syftet med förändringarna är och vad man kan uppnå med dem.
 • Hur man kan arbeta med intressentanalyser och kravbilder för att styra organisationens utveckling och förbättringar
 • Hur man ska använda Riskanalyser för att på ett flexibelt sätt styra organisationen mot målen.
 • Hur man kan arbeta för att få en enkel och effektiv infrastruktur för ledningsarbetet.
 • Hur olika Styrprinciper kan samverka och hur man tydliggör dem på ett enkelt sätt.

 

Program

08.30                                                Registrering och Kaffe
9.00 – ca 17.00                              Kurs

Genomförande

Kursen består av föreläsningar med kortare övningar. Kursdeltagare uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen är i uppbyggd på kursledarens erfarenheter från IT-organisationer och IT-verksamheter, men mycket är också generellt och därför tillämpbart även på andra typer av organisationer.

Kursledare

Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor och ordförande för REQB. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet med lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för, och initiativtagare till, ITQ samt delaktig i framtagningen av olika syllabus för REQB utbildning.

Pris: Endagskursen kostar 6 500 kr.

ISTQB Advanced Level Test Analyst

Generellt så vänder denna kurs sig till dig som är testledare, testkoordinator och/eller testchef, som behöver mer i verktygslådan än det som erbjuds i vanliga testkurser. Det är tuffa krav på testledarna i dagens slimmade och dynamiska projekt. Kursen kommer att stärka upp metodik och redskap för att just hantera den situationen. Kursen förbereder dig för certifieringen Advanced Level Test Analyst Certificate.

Ett utbildning för att ge dig nödvändiga kunskaper till ISTQB Certified Tester Advanced Level –  Test Analyst. Utbildningen är en verktygslåda för ditt arbete som Test Analytiker.

Kursen är avancerad. Den kräver att du känner till innehållet i ISTQB Foundation. För att få certifieras måste du ha ett Foundation certificate.

Utbildningen är på fyra dagar. Certifieringstest efter kursen eller vid annat valfritt tillfälle.

Kursen arrangeras även företagsinternt på begäran.
Priset beror på antalet deltagare och arrangemang. Kontakta oss för en offert.

Endast certifiering utan att deltaga i kurs kostar 3 400 kr (ex moms).


 

itq-100Kursledaren, Hans Schaefer, beskriver här kursens innehåll:

After this seminar you should be able to:
• Perform the appropriate testing activities based on the software development lifecycle being used.
• Determine the proper prioritization of the testing activities based on the information provided by the risk analysis.
• Select and apply appropriate testing techniques to ensure that tests provide an adequate level of confidence, based on defined coverage criteria.
• Provide the appropriate level of documentation relevant to the testing activities.
• Determine the appropriate types of functional testing to be performed.
• Assume responsibility for the usability testing for a given project.
• Effectively participate in formal and informal reviews with stakeholders, applying knowledge of typical mistakes made in work products.
• Design and implement a defect classification scheme.
• Apply tools to support an efficient testing process.
Contents (The times are minimum times, chapter 3 will definitely take longer time). The total is four days:

Introduction to the Test Analyst Syllabus and Exam – [60 minutes]

Chapter 1: The Testing Process – [300 minutes]
Focusing on tasks in
• Test analysis & design
• Test implementation & execution
• Evaluating Exit Criteria and Reporting
How detailed job to do
Dependence on different life cycle models

Chapter 2 : Test Management vs. The Test Analyst – [90 minutes]
Options for test team organization
Test analyst tasks in risk management: Prioritizing test case selection, test coverage and test data based on risk

Chapter 3 : Test Techniques – [825 minutes]
Specification based (Black Box)
• Equivalence partitioning
• Boundary value analysis and domain testing
• Decision tables
• State Transition Testing
• Classification Tree Method
• Pair wise testing and other combinatorial methods
• Orthogonal arrays and pair wise testing
• Use cases and user stories

Defect and Experience based
• defect taxonomies and their use
• using experienced-based techniques

Choosing the right technique

Chapter 4: Testing Software Characteristics – [120 minutes]
• test of accuracy, suitability, interoperability, and accessibility
• usability tests

Chapter 5 : Reviews – [165 minutes]
Making and using checklists
Tricks and tips

Chapter 6 : Defect Management – [120 minutes]
Writing defect reports
Classifying defects
Root cause analysis

Chapter 7: Test Tools & Automation – [45 minutes]
Test Design Tools
Test Data Preparation Tools
Test Execution Automation Methods and Tools

Q&A: Read, repeat, ask, get answers.

Exam: Some day later, after discussion, 3 hours 45 minutes.

 

 

ISTQB Agile Tester

How to become an efficient Agile Tester ?

Testing is one of the main success factors to enhance the quality of softwares and information systems :
– Implementing test activities on a sequential software development cycle is often well managed, thanks to the best methods and practises promoted by the ISTQB (International Sofware Testing Qualifications Board) for more than 10 years.
– More and more companies are now adopting iterative cycles with agile methodologies to produce softwares
– The fundamentals of testing need to be in place for any type of development and testing in an agile project is something that needs to be properly addressed

The Agile Tester training course is an ISTQB add-on

istqb agile tester

 

Who should attend this training course and why?

This course provides testers and test managers with an understanding of the fundamentals of testing on agile projects.

This course will benefit to :

 • Testers, Test Managers, Project Managers but also Business Owners who are moving from a traditional development approach to an agile approach
 • Testers experienced with traditional software lifecycles, having an interest in agile testing
 • Developers or Project Managers with little knowledge of testing who work in agile projects
 • Junior professional testers who are just starting in the testing profession, have received the Foundation Level certificate, and would like to know more about the tester’s role in an Agile environment

What you will learn ?

A number of Business Outcomes will be achieved :

 • Collaborate in a cross-functional Agile team being familiar with principles and basic practices of Agile software development
 • Support the Agile team in planning test-related activities
 • Apply relevant methods and techniques for testing in an Agile project
 • Assist business stakeholders in defining understandable and testable user stories, scenarios, requirements and acceptance criteria as appropriate

How will you learn ?

A right balance beetween theory and practice :

 • The training course will cover the ISTQB Agile Tester Syllabus
 • The Multiple Choice Questions will prepare you for the ISTQB Agile Tester exam
 • The practical exercises, will make you feel and understand the main concepts of agile methodologies and testing wihtin an Agile approach… while having fun!

What is the program ?

Covering the ISTQB Agile Testeur Syllabus :

 • Agile Software Development (150 mins)
  • The Fundamentals of Agile Software Development
  • Aspects of Agile Approaches
 • Fundamental Agile Testing Principles, Practices, and Processes (105 mins)
  • The Differences between Testing in Traditional and Agile Approaches
  • Status of Testing in Agile Projects
  • Role and Skills of a Tester in an Agile Team
 • Agile Testing Methods, Techniques, and Tools (480 mins)
  • Agile Testing Methods
  • Assessing Quality Risks and Estimating Test Effort
  • Techniques in Agile Projects
  • Tools in Agile Projects

What about the official certification exam at the end ?

An official ISTQB Agile Tester certification exam may be taken at the end of the course but is not mandatory to attend the course :

 • Prerequisite: in order to be allowed to sit the Agile Tester ISTQB exam, anyone must own the ISTQB Foundation Level certified tester certificate
 • About the exam
  • Duration = 60 mins
  • 40 Multiple Choice Questions
   • 13 questions for chapter 1
   • 12 questions for chapter 2
   • 15 quesitons for chapter 3
  • 65% or more to pass
EricRIOUduCOSQUER Who is the trainer ?Eric RIOU du COSQUER,
international Software Quality Expert
President of the French ISTQB national board
 • With about 14 years of involvment in IT projects, as a developer, tester and test manager, Eric is now operating on large IT projects in order to contribute concretely to their success by ensuring that the test activities are professionally managed and implemented at all levels, by all stake holders.
 • Audit, Consulting and Training are his main activities to improve the overall testing process with a single goal in mind: a better quality for Software and Information systems by meeting the requirements of the Business Owner and keeping final users happy.
 • Eric is also
  • ISTQB Full Advanced Level Certified and, for nearly 4 years, the General Secretary of the ISTQB
  • TMMi Accredited Assessor and Trainer

 

Lernmore

 

Kravhanteringen allt viktigare! Kör du Agilt då behöver du IREB Agile Primer kurs

Vi har arbetat intensivt inom REQB (Requirement Engineering Qualifications Board) som nu slagits ihop med IREB  för att utveckla syllabus till våra kurser så att de på bästa sätt kan möta våra kunders nuvarande och kommande behov.

Nu finns också en specialutbildning för Agil kravhantering som heter IREB Agile Primer och som är grunden för Agil kravhantering. I vår roll som ett påverkans institut är ITQ först plan och vi är oftast en av de få som håller dessa kurser i Sverige.

Många företag arbetar i dag på olika sätt inom det Agila konceptet men har det inte funnit någon bra och tydlig inriktning för arbetet med Kravhantering. Inom REQB/IREB har vi därför nu tagit fram en praktiskt inriktad kurs som vi kallar IREB Agile Primer. Kursen ger dig en bra grund till Requirement Engineering men ger också en praktiskt orienterad beskrivning hur du bör arbeta för att tillämpa detta i en Agil miljö. Vi kommer hålla den första utbildningen efter sommaren.

Kursmaterialet är på engelska men kursledaren kan hålla den på svenska eller engelska (Företagsintern). Kursen skall ge er kunskap om:

 • Motivation and mindsets of Agile Engineering
 • Fundamentals of Agile Requirement Engineering
 • Artifacts and techniques in Agile Requirement Engenering
 • Organizational aspects of Agile Requirement Engineering

För er som sitter på kundsidan och vill hjälpa era organisationer att förbättra sitt kravarbete har vi ju också vår IQBBA ackrediterade utbildning för Business Analyst. Det är en kurs som inte har sitt fokus på det tekniska. Du får maximal nytta av den här kursen om du sitter på beställarsidan och speciellt om du är delaktig i de tidiga skedena i processen då man arbetar på lösningar för affärsproblemen.