Informationssäkerhet – en endagarskurs

Vårt samhälle och våra organisationer är beroende av IT. Vi har gått från en industriell värld till ett samhälle där det idag är nödvändigt att kunna lita på elektroniskt lagrad information.

Den här kursen ger dig det du behöver för att kunna tala om vad informationssäkerhet är i din organisation. På vilket sätt bör man arbeta för att veta att man hanterar information på ett säkert sätt? Vi vet att IT är en allt större och allt mer betydande del av våra informationstillgångar. Kursen kommer därför också ge er praktiska tips på vad man bör tänka på. Hur ska man arbeta med säkerheten både som anställd och som organisation för att bäst skydda sina informationstillgångar.

Folke Nilsson som är verksamhetsansvarig på ITQ är kursledare. Han har arbetat med kvalitetsfrågor i över 30 år både i Sverige och utomlands. Med sitt engagemang har han aktivt bidraget till den internationella utvecklingen av standarder för att stödja organisationers kvalitets- och informationssäkerhetsarbete. Verksamhetsfälten har sträckt sig från informationssystem och organisationer inom områden som bank och finans, bokning och transport, offentlig förvaltning och vård för att nämna några. Alla med stora krav på kvalitet och säkerhet. Under kursen kommer han att förmedla mycket av sina erfarenheter och sätt att tänka och ge dig förståelsen för hur du skall anpassa dig för att möta din verksamhets alla krav.

 

Huvuddelarna i kursen är:

 1. Varför är informationssäkerhet ett så hett område?
 2. Vad menas med informationssäkerhet? Vi går igenom teknisk säkerhet (hårda faktorer) och administrativ säkerhet (mjuka faktorer).
 3. Vad menas med säker information och informationstillgångar och vad innebär hanteringen av dessa?
 4. Varför är risk ett väsentligt begrepp inom informationssäkerhet och hur skall vi arbeta med risk?
 5. Vad skall vi ha fokus på i framtiden för att uppnå förbättrad informationssäkerhet?
 6. Hur uppnår vi ett förstärkt ledningsperspektiv och vilken hjälp har vi av standarder och ledningssystem?

På det sätt kursen är uppbyggd finns det många tillfällen till diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Vi kan också medverka till att anpassa kursen för just din organisation eller ditt företagsbehov.

Som deltagare får du med dig följande från kursen:

 • Vad som menas med säker information och informationstillgångar.
 • På vilket sätt beroendet av säker information förändrat samhället och vårt beteende.
 • Skillnaden mellan Informationssäkerhet och IT-säkerhet och hur de samverkar.
 • Områden i säkerhetsarbetet som m an måste var uppmärksam på.

Enkla tips och råd att tillämpa i den egna verksamheten.

Kvalitet i IT – en endagarskurs

Idag är vi beroende av våra IT-lösningar. IT är djupt inbäddat i vårt informationssamhälle. Men vad innebär det för oss som jobbar med IT?

Kursen tar fasta i det som utbildningen på högskolan inte hinner med. Kvalitetsarbete för IT. Hur vi skapar Kvalitet i våra IT-lösningar. Vi belyser grundläggande kvalitetskoncept och vad de betyder för en IT-organisation. Begrepp som ledningssystem, processorientering, Lean, Kanban förklaras och ges en förankring i hur de hänger de ihop med liknande begrepp inom IT. Sambanden med kvalitet och nya angreppssätt som Agilt och Scrum ges koppling till vardagsarbetet inom IT.

Med den här kursen får du grunderna för att sedan kunna gå vidare. Lär dig att bedöma hur kvalitet påverkar på din organisation eller hur ni ska göra för att nå större effektivitet i det som ni redan gjort. Kursen är anpassad för organisationer som jobbar med IT och dem som har ett stort beroende av fungerande IT-lösningar.

Folke Nilsson som är verksamhetsansvarig på ITQ är kursledare. Han har arbetat med kvalitetsfrågor i över 30 år både i Sverige och utomlands. Med sitt engagemang har han aktivt bidraget till den internationella utvecklingen av standarder för att stödja organisationers kvalitets- och förbättringsarbete. Verksamhetsfälten har sträckt sig från informationssystem och organisationer inom områden som bank och finans, bokning och transport, offentlig förvaltning och vård för att nämna några. Alla med stora krav på kvalitet och säkerhet.
Under kursen kommer han att förmedla mycket av sina erfarenheter och sätt att tänka och ge dig förståelsen för hur du skall anpassa dig för att möta din verksamhets alla krav.

Huvuddelarna i kursen är:

 1. Vad innebär kvalitet i IT och hur har vår syn på IT förändrats över tid.
 1. Vad måste vi tänka på? Hur kravställer vi IT? Vad är utveckling respektive förvaltning och hur skapar vi en bra livscykel?
 2. Vi visar angreppssätt för att beskriva IT-verksamhet i processer och hur man på ett effektivt sätt leder och styr IT-verksamheter med hjälp av processer.
 3. Vi visar hur ledningen och personalen, samt mjuka variabler som attityd och förhållningssätt bidrar till en organisations prestanda.
 4. Vi beskriver hur man på ett strukturerat sätt arbetar med att förbättra sin verksamhet.
 5. Vi visar på vanliga problem och brister i förbättringsarbetet.
 6. Vilket fokus för framtiden behöver vi för att uppnå förbättrad kvalitet i våra IT-lösningar.
 7. Hur uppnår vi ett förstärkt ledningsperspektiv samt vilken hjälp får vi av standarder och ledningssystem för Kvalitet.

På det sätt kursen är uppbyggd finns det många tillfällen till diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Vi kan också medverka till att anpassa kursen för just din organisation eller ditt företagsbehov.

Som deltagare får du med dig följande från kursen:

 • Vad som menas med Kvalitet i IT, några definitioner och vad för betydelse de har för IT.
 • På vilket sätt har IT förändrat samhället och vårt beteende och vad måste vi ha fokus på för framtiden.
 • Vilka förutsättningar ska vi arbeta med för att uppnå kvalitet.
 • Vad finns det för fördelar och nackdelar med olika angreppssätt och när fungerar de bäst.
 • Områden i kvalitetsarbetet som man måste var uppmärksam på.
 • Enkla tips och råd att tillämpa i den egna verksamheten.