Informationssäkerhet – en endagarskurs

Vårt samhälle och våra organisationer är beroende av IT. Vi har gått från en industriell värld till ett samhälle där det idag är nödvändigt att kunna lita på elektroniskt lagrad information.

Den här kursen ger dig det du behöver för att kunna tala om vad informationssäkerhet är i din organisation. På vilket sätt bör man arbeta för att veta att man hanterar information på ett säkert sätt? Vi vet att IT är en allt större och allt mer betydande del av våra informationstillgångar. Kursen kommer därför också ge er praktiska tips på vad man bör tänka på. Hur ska man arbeta med säkerheten både som anställd och som organisation för att bäst skydda sina informationstillgångar.

Folke Nilsson som är verksamhetsansvarig på ITQ är kursledare. Han har arbetat med kvalitetsfrågor i över 30 år både i Sverige och utomlands. Med sitt engagemang har han aktivt bidraget till den internationella utvecklingen av standarder för att stödja organisationers kvalitets- och informationssäkerhetsarbete. Verksamhetsfälten har sträckt sig från informationssystem och organisationer inom områden som bank och finans, bokning och transport, offentlig förvaltning och vård för att nämna några. Alla med stora krav på kvalitet och säkerhet. Under kursen kommer han att förmedla mycket av sina erfarenheter och sätt att tänka och ge dig förståelsen för hur du skall anpassa dig för att möta din verksamhets alla krav.

 

Huvuddelarna i kursen är:

 1. Varför är informationssäkerhet ett så hett område?
 2. Vad menas med informationssäkerhet? Vi går igenom teknisk säkerhet (hårda faktorer) och administrativ säkerhet (mjuka faktorer).
 3. Vad menas med säker information och informationstillgångar och vad innebär hanteringen av dessa?
 4. Varför är risk ett väsentligt begrepp inom informationssäkerhet och hur skall vi arbeta med risk?
 5. Vad skall vi ha fokus på i framtiden för att uppnå förbättrad informationssäkerhet?
 6. Hur uppnår vi ett förstärkt ledningsperspektiv och vilken hjälp har vi av standarder och ledningssystem?

På det sätt kursen är uppbyggd finns det många tillfällen till diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Vi kan också medverka till att anpassa kursen för just din organisation eller ditt företagsbehov.

Som deltagare får du med dig följande från kursen:

 • Vad som menas med säker information och informationstillgångar.
 • På vilket sätt beroendet av säker information förändrat samhället och vårt beteende.
 • Skillnaden mellan Informationssäkerhet och IT-säkerhet och hur de samverkar.
 • Områden i säkerhetsarbetet som m an måste var uppmärksam på.

Enkla tips och råd att tillämpa i den egna verksamheten.

Kvalitet i IT – en endagarskurs

Idag är vi beroende av våra IT-lösningar. IT är djupt inbäddat i vårt informationssamhälle. Men vad innebär det för oss som jobbar med IT?

Kursen tar fasta i det som utbildningen på högskolan inte hinner med. Kvalitetsarbete för IT. Hur vi skapar Kvalitet i våra IT-lösningar. Vi belyser grundläggande kvalitetskoncept och vad de betyder för en IT-organisation. Begrepp som ledningssystem, processorientering, Lean, Kanban förklaras och ges en förankring i hur de hänger de ihop med liknande begrepp inom IT. Sambanden med kvalitet och nya angreppssätt som Agilt och Scrum ges koppling till vardagsarbetet inom IT.

Med den här kursen får du grunderna för att sedan kunna gå vidare. Lär dig att bedöma hur kvalitet påverkar på din organisation eller hur ni ska göra för att nå större effektivitet i det som ni redan gjort. Kursen är anpassad för organisationer som jobbar med IT och dem som har ett stort beroende av fungerande IT-lösningar.

Folke Nilsson som är verksamhetsansvarig på ITQ är kursledare. Han har arbetat med kvalitetsfrågor i över 30 år både i Sverige och utomlands. Med sitt engagemang har han aktivt bidraget till den internationella utvecklingen av standarder för att stödja organisationers kvalitets- och förbättringsarbete. Verksamhetsfälten har sträckt sig från informationssystem och organisationer inom områden som bank och finans, bokning och transport, offentlig förvaltning och vård för att nämna några. Alla med stora krav på kvalitet och säkerhet.
Under kursen kommer han att förmedla mycket av sina erfarenheter och sätt att tänka och ge dig förståelsen för hur du skall anpassa dig för att möta din verksamhets alla krav.

Huvuddelarna i kursen är:

 1. Vad innebär kvalitet i IT och hur har vår syn på IT förändrats över tid.
 1. Vad måste vi tänka på? Hur kravställer vi IT? Vad är utveckling respektive förvaltning och hur skapar vi en bra livscykel?
 2. Vi visar angreppssätt för att beskriva IT-verksamhet i processer och hur man på ett effektivt sätt leder och styr IT-verksamheter med hjälp av processer.
 3. Vi visar hur ledningen och personalen, samt mjuka variabler som attityd och förhållningssätt bidrar till en organisations prestanda.
 4. Vi beskriver hur man på ett strukturerat sätt arbetar med att förbättra sin verksamhet.
 5. Vi visar på vanliga problem och brister i förbättringsarbetet.
 6. Vilket fokus för framtiden behöver vi för att uppnå förbättrad kvalitet i våra IT-lösningar.
 7. Hur uppnår vi ett förstärkt ledningsperspektiv samt vilken hjälp får vi av standarder och ledningssystem för Kvalitet.

På det sätt kursen är uppbyggd finns det många tillfällen till diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Vi kan också medverka till att anpassa kursen för just din organisation eller ditt företagsbehov.

Som deltagare får du med dig följande från kursen:

 • Vad som menas med Kvalitet i IT, några definitioner och vad för betydelse de har för IT.
 • På vilket sätt har IT förändrat samhället och vårt beteende och vad måste vi ha fokus på för framtiden.
 • Vilka förutsättningar ska vi arbeta med för att uppnå kvalitet.
 • Vad finns det för fördelar och nackdelar med olika angreppssätt och när fungerar de bäst.
 • Områden i kvalitetsarbetet som man måste var uppmärksam på.
 • Enkla tips och råd att tillämpa i den egna verksamheten.

Lönsamt ledarskap [1 dag]

Vad nya ISO 9001 kraven kan ge er

Kursen ” Lönsamt ledarskap” går igenom vad kraven i 2015 års version av ISO 9001 innebär för en organisation och hur man med den kan skapa förbättringar och ökad lönsamhet. Vi ger dig ett affärsorienterat synsätt på ledningssystem och hjälper dig att skapa den moderna infrastruktur som behövs för ett framgångsrikt ledarskap.

Kursledaren Folke Nilsson säger:
‑ För mig, som arbetat i mer än 35 år med IT-organisationer, har alltid kvalitetsfrågorna varit aktuella men det har också känts som att vårt arbetssätt för att få ordning på kvaliteten har skilt sig lite åt från den industriella syn som har varit grund till ISO 9001.
Varje ny version av standarden har medfört nya krav. Men det har som regel varit nya krav som jag upplevt redan omfattats av det arbete som gjorts inom ramen för TickIT och TickITplus (som är en tolkning av kraven för SW och IT). Som exempel kan jag nämna områden som kompetensutveckling, processer, riskhantering.
Det är naturligtvis så att utveckling av standarder bygger på existerande lösningar, men det leder då också till att förändringar inte alltid har den innovativa karaktär som vi hoppas eller önskar.

‑ Det finns mer som en modern organisation vill och kan få ut av standarderna. Det räcker inte med att, som många försöker göra, använda en minsta gemensam nämnare för att få fulla effekten. Vi måste komma ihåg att kvalitet inte ska ses som en kostnad utan som en intäkt. Organisationer och institut har försökt skapa olika tolkningar och riktlinjer för att i första hand uppfylla kraven och kunna certifiera sig. Kvalitetsansvariga lyckas inte alltid hjälpa organisationerna att uppfylla standarden.
I den nya versionen av standarderna, som kom i december 2015, som också omfattar den gemensamma strukturen HLS (High Level Structure), finns det fortfarande en risk att man tolkar den för enkelt eller inte vet hur man på ett effektivt sätt skall tillämpa kraven.

För att öka förståelsen, så har vi på ITQ tagit fram en praktiskt inriktad utbildning. Här tar vi sikte på all den potential som finns för att nå en förbättrad lönsamhet. Vi tittar på affärsorienterade synsätt för ledningssystem och kraften i att tillämpa 2015 års version av ISO 9001. Kursen kan hjälpa organisationen att skaffa sig en holistisk infrastruktur för att uppnå en affärsmässig ledning i kvalitetsarbetet.

Vem bör gå den här kursen?
Kursen riktar sig till dem som vill veta hur man praktiskt skall arbeta med kraven i ISO 9001 och HLS.
Kursen är lämplig för hela ledningsgrupper men kan i första hand hjälpa Verksamhetsutvecklare, Kvalitetsansvariga, Certifieringsrevisorer och liknande roller att få insikt och verktyg hur de skall använda de nya kraven.

Kursinnehåll
Kursens innehåll bygger på kursledarens arbete med utbildningar inom Business Analysis, Requirement Engineering, Risk Management, TickIT och TickITplus och utnyttjar också erfarenheterna som konsult och certifieringsrevisor i mer än 25 år.

 • Det historiska perspektivet och på vilket sätt kvalitet blir affärsorienterat.
 • Kort genomgång av ändringar i HLS och nya ISO 9001.
 • Intressentanalys, hur den kan genomföras och kopplingen till behoven i verksamheten, samt hur man kan dokumentera kravbilden och på ett strukturerat sätt kontinuerligt arbeta med den.
 • Hur kan man bygga en Infrastruktur för ledning som fokuserar också på ledningsprocesserna och styrningsprinciperna i en organisation.
 • Hur man bör arbeta, såväl strategiskt som operativt, med Risk Management.
 • Hur man tar hand om risker och ökar flexibiliteten i organisationen och klarar tidspress.
 • Hur man startar ett kontinuerligt förändrings/förbättringsarbete som ligger integrerat i ledningsstrukturen och inte vid sidan av.

Kursmål
Deltagarna ska efter genomförd kurs känna till:

 • Vad syftet med förändringarna är och vad man kan uppnå med dem.
 • Hur man kan arbeta med intressentanalyser och kravbilder för att styra organisationens utveckling och förbättringar
 • Hur man ska använda Riskanalyser för att på ett flexibelt sätt styra organisationen mot målen.
 • Hur man kan arbeta för att få en enkel och effektiv infrastruktur för ledningsarbetet.
 • Hur olika Styrprinciper kan samverka och hur man tydliggör dem på ett enkelt sätt.

 

Program

08.30                                                Registrering och Kaffe
9.00 – ca 17.00                              Kurs

Genomförande

Kursen består av föreläsningar med kortare övningar. Kursdeltagare uppmuntras också till diskussioner och utvikningar.

Kursen är i uppbyggd på kursledarens erfarenheter från IT-organisationer och IT-verksamheter, men mycket är också generellt och därför tillämpbart även på andra typer av organisationer.

Kursledare

Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor och ordförande för REQB. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet med lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för, och initiativtagare till, ITQ samt delaktig i framtagningen av olika syllabus för REQB utbildning.

Pris: Endagskursen kostar 6 500 kr.

TickITplus tar fart och TickIT går i graven

TickITplus har nu funnits sedan 2012 och dess popularitet ökar och det finns nu ett flertal organisationer som är certifierade enligt ordningen. Nu, den 1 december 2014, är också den treåriga övergångsperioden för de som har haft TickIT certifikat över och därmed slutar alla TickIT certifikat att gälla.

Under tjugo år har nu TickIT hjälpt många organisationer att få en förbättrad kvalitet i sitt arbetssätt och sina leveranser av programvara och tjänster. TickITplus för nu detta vidare genom en bredare och vidare syn på IT där vi hittar accepterade koncept som:

 • Integrationen av flera ledningssystemsstandarder genom det nya Annex SL för ISO standards
 • Driver på den process focus som de flesta ledningssystems standards har
 • Lyfter fram förbättringsarbetet och bedömningen av processernas förmåga och mognad

TickITplus är också en hjälp när det gäller att uppnå kraven i nästa version av ISO9001:2015 med stöd för, Risk management, Ledningsansvaret och Beslutsfattande samt när det gäller omvärldsanalysen och process fokuset.

Hör av er om ni vill veta mer. Vi på ITQ är den enda Skandinaviska organisation som håller TickITplus Foundation kursen. Information hittar du här eller besök TickITplus hemsida www.tickitplus.org

Har ni inte upptäckt BPLs användbarhet i ert förbättringsarbete ännu

BPL, Base Process Library, är framtaget för att tillfredsställa IT verksamheters behov av att förbättra sina processer och se hur de uppfyller kraven i de IT-relaterade ledningssystemstandarderna för utveckling och leverans (ISO 9001, TickIT), service management (ISO 20000, ITIL) och informationssäkerhet (ISO 27001).
Men dess största användning hittar man i det processbaserade förbättringsarbetet och processmognadsmätningarna enligt TickITplus, som ju också gör att man kan få sina processer certifierade, baserat på mognad, på samma gång som ledningssystemet mot de olika standards som finns för ledningssystem.

TickITplus är tillämplig för alla IT-verksamheter

Det är många som ännu ej upptäckt att det finns stöd för förbättringsarbetet i alla IT-relaterade verksamheter med den nya TickITplus ordningen. De 8 fördefinierade scopen är mycket bredare än bara SW och hittills, under övergången från TickIT, har organisationer arbetat med och certifierat sig mot SW och system utveckling, Projekt och program ledning, Service management (ITIL) och informationssäkerhet. Hör gärna av er om ni har erfarenhet eller vill veta mer om de andra scopen.

Processledning i praktiken

Många företag talar om sina processer och många har processorienterade verksamhetsbeskrivningar, men upplever ofta att det inte har medfört några större förändringar.

Hur gå från kontroll till kultur

IT-branschen är en bransch som förändras mycket snabbt. Dessutom har det som kunden upplever som viktigt för deras verksamhet (IT-stödet, produkterna och tjänsterna) en stor förmåga att förändras lika snabbt. Detta betyder inte bara att man måste beskriva verksamheten och arbeta i den på ett så flexibelt sätt som möjligt, utan också att man måste arbeta med ett kontinuerligt fokus på kundernas behov.

Att arbeta med processledning innebär att beskriva verksamheten med organisationsoberoende processer, med en syn på ledarskapet och medarbetarna som ger en helhetssyn vilket bidrar till förbättrad produkt- och tjänstekvalitet och mer nöjda kunder.

I dag pratar många om processer och processledning, men vad står det för egentligen? Och hur skall det användas för att man skall få någon nytta med sina insatser? Vi skall reda ut detta under kursen och lägga grunden till ett synsätt som gör att ni kan arbeta med att beskriva er verksamhet i processer och få ett effektivt verktyg för att styra och förbättra er verksamhet.

Begreppet processledning består av två ord som var för sig har olika betydelse, men som i sitt sammanhang skall ge er både en tydlig lätt kommunicerbar beskrivning av er verksamhet, samtidigt som det innebär att en verksamhet utsätts för en styrmetodik som både skiljer sig och delvis går i konflikt med de traditionella linjeorienterade styrsätt som i dag dominerar i många företag.

I dag pratar man redan ute i företagen om sina processer och många har redan nu processorienterade verksamhetsbeskrivningar, men man upplever ofta inte att det har medfört några större förändringar. Denna kurs som baserar sig på mina erfarenheter som konsult och certifieringsrevisor, där jag har kommit i kontakt med mer än ett hundratal verksamhetsbeskrivningar, varav de flesta processorienterade, skall ge er en belysning av de vanligaste problemen men också ett angreppsätt för hur ni skall komma på rätt spår.

Vem bör deltaga

Kursen vänder sig till konsulter, företagsledare, kvalitetschefer, verksamhetsutvecklare eller andra som vill ha en introduktion till och på vilket sätt Processledning kan bidra till förbättrad kvalitet i verksamheten.

Kursmål

Deltagarna skall efter genomförd kurs känna till:

–    Innebörden av de 8 ledningsprinciperna

–    Ett angreppssätt för att beskriva sin verksamhet i processer

–    Hur man på ett effektivt sätt leder och styr verksamheter med hjälp av processer och vilka intressenterna är

–    Hur man på ett strukturerat och faktabaserat sätt arbetar med att förbättra sin verksamhet och sina processer

–    Vanliga problem och brister i samband med denna typ av satsningar

Program

08.30 Registrering och Kaffe

9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00)

Grunderna för ledningssystem

Bakgrunden till ledningssystem, ISO 9001:2000 och de 8 ledningsprinciperna gås igenom

Processerna

Vad är det som gör att processer skall bidra till bättre kvalitet och hur skall de då beskrivas.

Ledningsprocesser

Vad innebär det och på vilket sätt bidrar olika styrningsprinciper till förbättrad kvalitet.

Intressenterna

Kunder, partners etc. hur skall vi förhålla oss till dem och på vilket sätt bidrar de till kvaliteten i våra produkter och tjänster, hur styr vi outsourcade processer.

Förbättringsarbete

Vilka är förbättringsmotorerna och hur skall de användas för att få störst nytta av insatserna.

Genomförande

Kursen är på en dag och består i huvudsak av föreläsningar med ett enklare grupparbete efter lunch. Det uppmuntras dock till diskussioner och utvikningar.

Kursen är i huvudsak uppbyggd för IT-organisationer och IT-verksamheter med programvaruhantering, men mycket är generellt och säkert tillämpbart på andra typer av organisationer.

Kursledare
Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var projektledaransvarig för framtagning av svensk TickIT.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

Revision och bedömning av IT-verksamhet enligt TickIT-kraven

TickIT

Kurs för kvalitetsrevisorer enligt TickIT-kraven

TickIT var ursprungligen en kampanj för att höja medvetenheten om kvalitetsfrågor inom IT-branschen. Som en del av det togs bestämmelserna fram för certifiering av programvaruutvecklande organisationer, nu också en svensk certifieringsordning. De flesta IT-företag som är ISO-certifierade i Sverige har valt TickIT.

Kursen har utvecklats för att ge projektledare, systemutvecklare och kvalitetsledare kunskap om principerna för kvalitetsrevision inom IT-branschen och för att ge praktisk träning i revisioner. Kursen kommer att hjälpa dig att:

 • inse de affärsmässiga fördelarna med ett förbättringsorienterat ledningssystem
 • förstå och tillämpa processangreppssättet
 • innebörden av de 8 ledningsprinciperna för ett ledningssystem
 • tolkningen av kraven i ISO 9001 för en programvaruutvecklande verksamhet
 • hur kraven i ISO 9001 är relaterade till TickIT-guiden
 • hur du planerar, genomför och rapporterar en processorienterad revision för en IT-verksamhet

Kursen motsvarar kraven på formell revisionsutbildning enligt TickIT och TickITplus-bestämmelserna och på generell utbildning av kvalitetsrevisorer. Kursen är den enda Lead Auditor kurs som har fokus på revision av IT och Programvaruverksamheter, Kursen har varit obligatorisk för registrering som TickIT-revisor och en Lead Auditor kurs är också ett obligatoriskt krav för att i framtiden kunna gå TickITplus Foundationkursen och bli registrerad som TickITplus Assessor eller TickITplus Practitioners.
Kursen är lämplig för dig som har erfarenhet av IT och Programvaruutveckling och som kommer att arbeta med Kvalitets, processer eller revision internt eller av leverantörer. Kursen motsvarar kraven för att kunna gå en TickITplus Foundation utbildning.

Kursledare
Folke Nilsson är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor och den första  registrerade TickITplus Foundation Assessor.. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var projektledaransvarig för framtagning av svensk TickIT och sitter i TickIT Industry Committee.

Program
Måndag-tisdag

 • Kvalitet i IT-verksamhet
 • Revisionsprocessen och revisorns roll.
 • Kvalitetsledning
 • ISO 9001 i en IT verksamhet.
 • Revision av projekt
 • Livscykelmodeller.
 • Planering och förberedelser för revisioner.
 • Validering och verifiering
 • Case Study 1.
 • Konfigurationsstyrning och underhållsprocesser.
 • Checklistor, intervjuer och rapportering av avvikelser.

Tisdag-onsdag

 • Kontinuerligt förbättringsarbete.
 • Case study 2.
 • Korrigerande åtgärder
 • Revision av tjänster.
 • Avslutsmöte och uppföljning.
 • Tredjepartsrevisioner. Ackreditering och TickIT-revisorer
 • enligt både svensk och engelsk ordning.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Pris 23 500 kronor.

Plats meddelas med anmälningsbekräftelsen.

Inga planerade tider för tillfället.

Quality Management i IT

Kursen går igenom vad som krävs för att sätta igång en kontinuerlig förbättrings- verksamhet och presenterar de olika kvalitetsmodeller som finns och deras tillämpning för en IT-organisation, t.ex. TickIT/ISO 9001, CMMI, ITIL, Cobit/SOX, EFQM/USK m. fl.

Kursen ger också en uppdatering av aktuella standarder inom området, liksom innebörden av moderna angreppssätt som komponenter, integration och iterativ utveckling. Kursen är lämplig för dem som vill få en översikt och helhet över vad man skall arbete med och hur man skall angripa olika områden för att hantera kvalitetsbrister relaterade till IT och programvara. Kursen baserar sig på kursledarens erfarenheter från arbetet som konsult, revisor och kursledare.

Det finns många uppfattningar om vad kvalitet står för i en programvaruutvecklande organisation och i vissa fall kan det också bidra till en förlamning för att man inte kan bakgrunderna till olika kvalitetssatsningar och inte ser att ex ISO 9001, CMMI och Agila metoder är olika sidor av samma mynt.

Kursen har utvecklats för att ge deltagarna kunskap om principerna och de olika angreppssätt som oftast tillämpas för att förbättra kvaliteten i en programvaruhanterande organisation, detta oberoende av om programvara är hela verksamheten eller om det är en del i en större produkt.

Kursen omfattar en genomgång av de grundläggande begreppen som Kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring och deras betydelse i en IT-verksamhet samt de egenskaper ett ledningssystem för programvaruutveckling bör innehålla. Den ger också en genomgång av TickIT, ISO 9001 och ledningsprinciper för kvalitet och ger dig grunderna för processledning och förbättringsarbete

Program

Dag 1
08.30 Registrering och Kaffe

9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00)

Dag 2
9.00 – ca 17.00 (förmiddagskaffe 10.30, Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00)

Innehåll

Kvalitetsbegreppen

Grundläggande begrepp som Kvalitet, Kvalitetsstyrning och Kvalitetssäkring gås igenom med koppling till IT-verksamhet

Grundläggande för Kvalitet i IT

Kraven på programvaruutveckling för att uppnå kvalitet gås igenom med fokus på projektstyrning, utvecklingsmodeller, granskning, testning, konfigurationsstyrning, mätningar

Grunderna för ledningssystem

Bakgrunden till ledningssystem, ISO 9001:2000 och de 8 ledningsprinciperna gås igenom

Grunderna för Processorienteringen

Vad är det som gör att processer skall bidra till bättre kvalitet och hur skall de då beskrivas. Vilka processer i IT pratar vi om.

Förbättringsarbete

Vilka är förbättringsmotorerna och hur skall de användas för att få störst nytta av insatserna.

Kursmål
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs förstå de grundläggande kvalitetsbegreppen, vilket tänk som ligger bakom dem samt vad de innebär för en IT-organisation, samt hur man skall kunna gå vidare och arbeta operativt med frågorna i sin organisation
Genomförande
Kursen är baserad på lärarledda lektioner och grupparbeten med aktiv medverkan från deltagarna. Eftersom deltagarantalet är begränsat ges också rikliga tillfällen till frågor. Efter genomförd kurs utfärdas kursintyg.
Vem bör deltaga
De personer som arbetar med kvalitetsfrågor eller som vill förstå vad kvalitet innebär för en programvaruutvecklande organisation och som vill kunna vidareutveckla kvalitetsarbetet i sin organisation.
Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har praktiska erfarenheter av hur utvecklingsarbetet bedrivs.

Kursledare
Folke Nilsson, Quality IT AB

Folke är VD för Quality IT AB i Stockholm och registrerad Lead TickIT Auditor. Folke Nilsson arbetar som konsult inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av databranschen. Han är också ansvarig för och initiativtagare till ITQ. Han var projektledaransvarig för framtagning av svensk TickIT.