Kvalitet i IT vad innebär det?

Det har länge funnits ett behov av att förstärka kvalitetsarbetet i IT-verksamheten, såväl inom rena IT-organisationer som tillverkande- och tjänsteindustrin där kvaliteten i produkter och tjänster blir alltmer beroende av fungerande IT-stöd eller exempelvis programvaran i produkterna. Etta av problemen har varit att man inte har klart för sig vad de olika kvalitetsbegreppen betyder för en IT-verksamhet, vi har därför tagit fram denna folder för att visa på hur kvalitetsbegreppen hänger samman och vad de betyder för en IT-verksamhet.

Vi på ITQ gjorde för några år sedan en studie av hur ingenjörsutbildningarna på universitets- och högskolenivån tillfredsställde kundernas behov. Resultatet vi såg var att man utbildade duktiga programmerare och goda tekniker men inga färdiga ingenjörer. De områden som man såg mest brister i är nu de vi nu på ITQ väljer att ta upp som våra primära programområden.

  • QA och Säkerhet – Kvalitetssäkrings och informationssäkerhetsprogrammet
  • Kravhantering som del av QC – Kvalitetsstyrningen
  • Test som del av QC – Kvalitetsstyrningen
    samt
  • CM – Konfigurationshantering . Även den som del av QC – Kvalitetsstyrningen

Vårt syfte med detta är att hjälp svensk IT industri att skapa de mest optimala processerna, arbetsmetodikerna och hjälpmedlen för att man på ett ingenjörsmässigt sätt skall kunna åstadkomma de hållbara och robusta IT-lösningar som verksamheter behöver för sina produkter eller affärer som de stödjer.

Vi arbetar inte bara för att ge våra kursdeltagarna den bästa utbildning inom de programområden som vi fokuserar på, utan vi vill i huvudsak öka deras förmåga att utifrån sina verksamheters behov skapa lämpligaste lösningen. Kvalitet är inte att med en fundamentalists iver framhävda att bara man gör så eller så kommer man att lösa alla problem, utan det handlar om att man kan väga in vad som är effektivast att implementera vid det specifika tillfället, kopplat mot tiden, kompetensen hos medarbetarna, i ville typ av verksamhet som man arbetar etc. Våra lärare kan med sin långa erfarenhet från allt från App och Web utvecklingar till långa IT-projekt inom infrastruktur och affärskritiska lösningar också hjälpa er att balansera kraven på snabbrörlighet och hållbara och robusta lösningar.

Detta ger Kvalitet i IT.

Vår endagars kurs ger grunderna

Informationssäkerhet, vad innebär det?

Kvalitet och säkerhet är två sidor av samma mynt. Har man god kvalitet i verksamheten och dess produkter och tjänster ger det oftast också en bra grund för säkerhet och tvärtom har man god kontroll på sin säkerhet så bidrar det på ett effektivt sätt till kvaliteten.

På senare år har nu informationssäkerheten blivit mer och mer aktuell, det har delvis berott på att frågan kommit upp på ledningens bord genom lagstiftning (GDPR) och ett antal haveri inom området (Trafikverket, 1177, Kraftnät med mera) som gjort att de flesta personer i ledande positioner i företag och offentliga verksamheter har förstått att de måste förstå och säkerställa den information som de hanterar i sin verksamhet på ett tillfredställande sätt.

Men informationssäkerhet är inget nytt, under de 40 år som jag jobbat som konsult, utbildare och revisor har hela tiden informationssäkerheten varit en central fråga i de branscher som jag verkat i, bank och finans, vård, transport och logistik, militära leverantörer, myndigheter med mera. Och detta långt innan det kommit fram olika kravstandarder inom området som ex ISO 27001 för ledningssystem inom informationssäkerhet. Våra existerande kurser på ITQ inom ex krav, test, CM och revision har alltid haft ett starkt fokus också på säkerheten.

Men då aktualiseringen har medfört att man i många organisationer försöker få till sin helhetsbild av hur skall vi jobba med detta i ledningen, med personalen, med de strukturella säkerheten med skalskydd och IT. *Så har vi nu tagit fram en endagars utbildning för att hjälpa våra kunder att få till en gemensam begreppsstruktur och helhetsbild om vad information och säkerhet innebär för dem,

Gå vår endagarskurs!